BIPO Safe Entry Launches in Singapore - contactless clock-in system, integrates with BIPO HRMS. Find out more. →

Trung tâm tài nguyên BIPO

Cung cấp các thông tin giá trị và phương pháp thực thành tốt nhất cho các chuyên gia nhân sự.

Chào mừng đến với Trung tâm tài nguyên BIPO

Các bài viết hằng tháng đề cập đến những vấn đề mới nhất tại BIPO!

June Issue 2020 (English)

June Issue 2020 (Chinese)

May Issue 2020 (English)

May Issue 2020 (Chinese)

April Issue 2020 (English)

April Issue 2020 (Chinese)

March Issue 2020 (English)

March Issue 2020 (Chinese)

February Issue 2020 (English)

February Issue 2020 (Chinese)

January Issue 2020 (English)

January Issue 2020 (Chinese)

December Issue 2019 (English)

December Issue 2019 (Chinese)

November Issue 2019 (English)

November Issue 2019 (Chinese)

October Issue 2019 (English)

October Issue 2019 (Chinese)

September Issue 2019 (English)

September Issue 2019 (Chinese)

July Issue 2019 (English)

July Issue 2019 (Chinese)

August Issue 2019 (English)

August Issue 2019 (Chinese)

June Issue 2019 (Chinese)

June Issue 2019 (English)

May Issue 2019 (Chinese)

April Issue 2019 (English)

April Issue 2019 (Chinese)

March Issue 2019 (English)

March Issue 2019 (Chinese)

February Issue 2019 (English)

February Issue 2019 (Chinese)

January Issue 2019 (English)

January Issue 2019 (Chinese)

December Issue 2018 (English)

December Issue 2018 (Chinese)

BIPO Times Newsletter

Tháng mười một Issue 2018 (tiếng Anh)

HRMS

Tháng mười một Issue 2018 (Trung Quốc)

HRMS

Tháng Mười Issue 2018 (tiếng Anh)

Tháng Mười Issue 2018 (Trung Quốc)

Tháng Chín Issue 2018 (tiếng Anh)

Tháng Chín Issue 2018 (Trung Quốc)

tháng Tám Issue 2018 (tiếng Anh)

tháng Tám Issue 2018 (Trung Quốc)

tháng bảy Issue 2018 (tiếng Anh)

tháng bảy Issue 2018 (Trung Quốc)

June Issue 2018 (English)

June Issue 2018 (Chinese)

May Issue 2018 (English)

May Issue 2018 (Chinese)

Tháng Tư Issue 2018 (tiếng Anh)

Tháng Tư Issue 2018 (Trung Quốc)

tháng Ba Issue 2018 (tiếng Anh)

tháng Ba Issue 2018 (Trung Quốc)

Tháng Hai Issue 2018 (tiếng Anh)

Tháng Hai Issue 2018 (Trung Quốc)

Tháng Một Issue 2018 (tiếng Anh)

Tháng Một Issue 2018 (Trung Quốc)

Tháng Mười Hai Issue 2017 (Trung Quốc)

Tháng Mười Một Issue 2017 (Trung Quốc)

Tháng Mười Issue 2017 (Trung Quốc)

Tháng Chín Issue 2017 (Trung Quốc)

Các báo cáo về nhiều lĩnh vực, từ những thay đổi về luật lao động đến xu hướng công nghệ HR mới nhất.

An Introduction of The Turkish Labour Law(Chinese)

An Introduction of The Turkish Labour Law (English)

A Brief Look into Mexican Labor Law(Chinese)

A Brief Look into Mexican Labor Law(English)

A Brief Look into Egyptian Labor Law(Chinese)

A Brief Look into Egyptian Labor Law (English)

How to improve a constant low birthrate in Singapore and Hong Kong(Chinese)

How to improve a constant low birthrate in Singapore and Hong Kong(English)

Changing Landscape of Employment Law in New Zealand(Chinese)

Changing Landscape of Employment Law in New Zealand(English)

Understanding the Cambodian Labour Market (Chinese)

Understanding the Cambodian Labour Market (English)

South Korea - Recent Amendments to the Labour Standards Act(Chinese)

South Korea - Recent Amendments to the Labour Standards Act(English)

Employment Law in Malaysia What You Need to Know(Chinese)

Employment Law in Malaysia What You Need to Know(English)

Fundaments of Labour and Employment Laws in the Philippines(Chinese)

Fundaments of Labour and Employment Laws in the Philippines(Englsih)

Further Changes to Labour Standards Act & New Foreign Recruitment Law(Chinese)

Further Changes to Labour Standards Act & New Foreign Recruitment Law(English)

Employment Law Landscape in Thailand(Chinese)

Employment Law Landscape in Thailand(English)

Navigating the Employment and Labour Laws in Australia(Chinese)

Navigating the Employment and Labour Laws in Australia(English)

Changes to Individual Income Tax Law in China(Chinese)

Changes to Individual Income Tax Law in China(English)

China's Individual Income Tax Law

Japan Reforms Work Style Regulations(Chinese)

Japan Reforms Work Style Regulations(English)

Japan Labour Law 2018

An Overview of India's Employment and Labour Laws(Chinese)

An Overview of India's Employment and Labour Laws(English)

Understanding Social Security System in Vietnam(Chinese)

Understanding Social Security System in Vietnam(English)

An Overview on Singapore's Social Security System (Chinese)

An Overview on Singapore's Social Security System(English)

Understanding the Pension System in Hong Kong (Chinese)

Understanding the Pension System in Hong Kong (English)

An Update on Indonesia's Social Security System (Chinese)

An Update on Indonesia's Social Security System (English)

Seven Amendments to Taiwan's Labour Standard Law (Chinese)

Seven Amendments to Taiwan's Labour Standard Law (English)

A series of survey reports and case studies profiling BIPO solutions and their benefits to our clients.

BIPO Helps East Marine Improve Business Efficiency

Case Study on Business Efficiency

How BIPO Helps Businesses Improve Productivity

Employee Benefits Survey 2020 - Singapore Edition

A series of electronic version of publications on various most talked HR topics.

BIPO覆盖网点国家疫情制度全整理(2020.06.09)

How to Select a HR Management System (HRMS) for your Organization

Four Tips to Successfully Work from Home

Riding the HR Tech Wave

2020 HR Checklist

HR Tech x Industry 4.0

Philippines - HR Outlook 2020

Bạn cần dịch vụ nhân sự của chúng tôi? Hãy để nhân viên của chúng tôi liên hệ với bạn ngay hôm nay.

Các khách hàng thân thiết của chúng tôi trên thế giới